Sisekoolitaja arenguprogramm: Lihvitud teemant

10.03.-27.05.2022

Sisekoolitaja koolitusprogramm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele – spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.
Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat – praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.

Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad.

Koolitusprogrammi kestvus on 10.03. – 27.05.2022  ja kogu programmi läbimisel anname osalejatele ka vastava tunnistuse. Programmi maht on 42 akadeemilist tundi.

Koolituse tulemusel on osalejad lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima.

Koolitusprogrammi ajakava:

10. märts 2022 – I moodul:  Täiskasvanud õppija ja koolituse ettevalmistus
25. märts 2022 – II moodul:  Sisekoolitaja tehnilised kompetentsid
08. aprill 2022 – III moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
22. aprill 2022 – IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
13. mai 2022 – V moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
 27. mai 2022 – VI moodul: Tagasiside ja refleksioon

Osalemistingimused:

Tervikprogrammi maksumus 834€ + km.
Ühe mooduli maksumus eelregistreerimisel 175€ + km, peale eelregistreerimise lõppu 205€ + km. Eelregistreerimise tähtaja leiab vastava mooduli kirjeldusest. ESAL´i  liikmetele hind 30% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teavitada sellest kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

I moodul: Täiskasvanud õppija. Koolituse ettevalmistus
10.03.2022

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire on andragoog, täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ning juhatuse liige. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast, hetkel tegutseb vabakutselise koolitajana ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ning Sisekaitseakadeemia külalisõppejõud. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanu õpib?
Kas ja kuidas mõjutab õppimist vanus?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45 Kaasava ja motiveeriva õppekeskkonna loomine
Mis mõjutab täiskasvanu õppimist ja õpimotivatsiooni?
Millised on õppimist toetava keskkonna (sh veebikeskkonnas) loomise põhimõtted ja võimalused?

13.45-14.30 Lõuna

14.30-16.15  Koolitusprogrammi loomise etapid
Kuidas selgitada õpivajadust ja seada eesmärke?
Kuidas ehitada üles tulemuslik koolitusprogramm?
Millest lähtuda õppemeetodite ja -materjalide valikul?

Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab täiskasvanud õppija eripära ja arvestab sellega tema õppimise toetamisel;
• teab koolitusprotsessi etappe ja koolitusprogrammi koostamise põhimõtteid;
• tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi kontakt- ja e-õppes;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 23. veebruarini 175€ + km, alates 24. veebruarist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/ kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 7 märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
________________________________________
II moodul: Esitlustarkvarad ja veebikeskkonnad – sisekoolitaja tehniline kompetents
25.03.2022

Koolitaja: Tarmo Rosenfeldt

 Tarmo on BCS Koolituse täiskasvanute arvutikoolituste koolitaja – ekspert juba alates 1996ndast aastast. Tarmo koolitusvaldkonnad on laialdased. Tabelarvutus MS Excel kuni profitasemeni, dokumendihaldus SharePoint, Microsoft 365 keskkond, tekstitöötlus MS Word, OpenOffice alg-, kesk- ja profitasemel, töökorraldus MS Outlook, ettekande koostamine MS PowerPoint, projektijuhtimine MS Project.
Tunnistused ja sertifikaadid: Microsoft Certified Application Specialist; ECDL-i tunnistus eksamineerija õigustega; Andragoog tase 6 kutse; TLÜ magistrikraad.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45 Esitlustarkvarade põhitõed ja ettevalmistus
Mida valida?
Milliseid abivahendeid (audio/video) kasutada?
Abivahendite häälestamine.

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Veebikoolituste läbiviimise keskkonnad
Zoom, Teams, Google Meet
Erinevate keskkondade võrdlus

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Teamsi keskkonna ja võimaluste tutvustamine koolituse läbiviimiseks
Erinevate kanalite kasutamine
Standard vs Privat
Klassikaline koolitus (koosolek) vs Live Event
Breakout Rooms
Eriliste õiguste jagamine

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Tutvuda erinevate esitlustarkvaradega,  võrrelda erinevaid veebikoolituse läbiviimise keskkondi ja omandada teadmised Teamsi võimalustest koolituse läbiviimisel .

Õpimeetodid: lühiloengud koos praktiliste harjutustega ja lisaks iseseisvad ülesanded läbitud teemade kinnistamiseks

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    tunneb erinevate esitlustarkvarade kasutusvõimalusi
•    teab, millal kasutada Teamsi, millal Zoomi
•    oskab kastuda Teamsi võimalusi koolituste läbiviimisel

Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 10. märtsini 175€ + km, alates 11. märtsist  205€ + km
Toimumiskoht: Veebis Teams/zoom (soovitavalt kaks ekraani)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, koolitusmaterjale, tunnistust/tõendit
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest  teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 22. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

III moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
8.04.2021

Koolitaja: Mari Karm

Töötanud Tallinna Ülikoolis andragoogika õppetoolis, praegu on Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi dotsent. 2007. aastal kaitses doktoritöö teemal “Eesti täiskasvanukoolitajate professionaalsuse kujunemise võimalused.” Põhitegevuseks on õppetöö TÜ haridusteaduste instituudi õppekavadel. Samuti õpetamisalase täienduskoolituse läbiviimine õppejõududele ja koolitajatele (õppemeetodid, õppimist toetava õpikeskkonna loomine). Mari uurimishuviks on täiskasvanud inimese õppimine ning ülikooli õppejõu ja täiskasvanukoolitaja professionaalne areng ja selle toetamine.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Õppemeetodite valiku printsiibid
Õppijate kaasamine koolitusel
Õppimist toetava õpikeskkonna kujundamine
Loeng kui koolitusmeetod
Veebiseminaride metoodika

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Rühmatöö tõhus rakendamine koolitusel
Rühmatööde läbiviimise põhiprintsiibid
Rühmatöö meetodite tutvustus

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Lugemist ja reflekteerimist toetavad ülesanded koolitusel
Erinevate õppemeetodite tutvustus õppimise üle reflekteerimiseks ja kokkuvõtete tegemiseks.

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Omandada oskus mõtestada enda tegevust õppemeetodite kasutajana, laiendada oma teadmisi erinevate õppemeetodite ning nende sihipärase rakendamise kohta.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    oskab valida täiskasvanute koolituseks sobivaid õppemeetodeid;
•    teab õppemeetodite taustaks olevaid õppimisteoreetilisi seisukohti;
•    teab erinevaid võimalusi õppijate kaasamiseks loengus ja on valmis neid rakendama oma koolitustel;
•    oskab rakendada arutelusid ja diskussioone õppimise toetamiseks;
•    teab erinevaid rühmatööde rakendamise võimalusi ning oskab kavandada eesmärgipärast rühmatööd;
•    teab refleksiooni toetamise meetodeid;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 24. märtsini 175€ + km, alates 25. märtsist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 5. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
________________________________________
IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
22.04.2022

Koolitaja: Jaana S. Liigand-Juhkam

Jaana S. on õppinud Rotary stipendiumiga militaarkallakuga North Georgia College & State University’s USA-s ning kaitsnud magistrikraadi ärijuhtimises Estonian Business School´is aastal 2003 ning psühholoogias Tartu Ülikoolis 2012. aastal. 2013-2014. aastal täiendas end Erickson College lahenduskeskse coaching’u programmis.
Jaana on töötanud lepingulise õppejõuna Tallinna Tehnikaülikoolis, Estonian Business School’is ja Tallinna Ülikooli Avatud Ülikooli Täiendõppekeskuses ning teinud koolitajana koostööd paljude ettevõtetega nii avalikust kui erasektorist. Tema valdkonda kuuluvateks teemadeks on juhtimine, meeskonnatöö, kommunikatsioon, emotsionaalne andekus, enesemotivatsioon, toimetulek stressiga, konfliktide lahendamine, läbirääkimisoskused ja avalik esinemine nii eesti kui ka inglise keeles.
Jaanale omistati 2008. aastal täiskasvanute koolitaja  Andragoog IV (alates 2013 EKR täiskasvanute koolitaja, tase 7) kutsekvalifikatsioon. Jaana on valitud Tallinna Ülikooli Täiendkoolituskeskuse Aasta Koolitajaks 2008.

Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30   Hea esinemise alused
Psühholoogilised tegurid esinemise juures
Hea esineja põhikompetentsid ja nende arendamine

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Esinemisoskuse lihvimine – Videoharjutus ja selle analüüs

13.15-14.00    Lõuna

14.00-16.15  Esinemisoskuse lihvimine – Videoharjutus ja selle analüüs
Koolituse kokkuvõtted osalejate ja läbiviija poolt

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Omandada teadmised ja oskused ning psühholoogiline valmisolek avalikuks esinemiseks.

Õppemeetodid: lühiloeng, videoharjutused ja nende analüüs

Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.>

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)
Koolituspäeva maksumus:  kuni 16. aprillini 175€ + km, alates 17. aprillist  205€ + km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 27. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

V moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
13.05.2022

Koolitaja: Koidu Tani-Jürisoo

Koidu on psühholoog, OK Arenduskeskuse juht, koolituskeskuse AMI koolitaja ja superviisor, Tallinna Ülikooli külalisõppejõud (haridusjuhtide, pedagoogilise nõustamise magistriõpe, mentorite väljaõpe, õppejõudude koolitus, „Noored Kooli”). Psühholoogihariduse on omandanud Tartu Ülikoolis. Täiskasvanukoolituse seisukohast peab  enda arenguteel olulisemateks ja inspireerivamateks väljaõpeteks erinevaid grupijuhtimise väljaõppeid psühhodraama, sotsiomeetria ja grupi psühhoteraapia valdkonnast,  efektiivsustreeningu juhtimise vallas (Gordon Training International, YET, PET, TET), väljaõpet New Adult Learning Movement koolitajana. Viimastel aastatel on ta end erinevates kohtades täiendanud eelkõige juhtimise, supervisiooni, coachingu ja isiksusliku arengu teemadel (ESÜ ja Eesti Supervisiooni Ühing, Eesti Protsessitöö Ühing, Psychodrama Cooperation, Psühhodraama Instituut, Analüütilise Psühholoogia Erakool). Omab superviisori ja coachi sertifikaati (Helsinki Psychodrama Institute).

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Grupi psühholoogilised arengufaasid
Häälestumine grupile ja teemale
Grupi psühholoogilise arengu faasid
3 protsessi koolituse läbiviimisel
Sõltuvusfaasi ilmingud, grupiliikmete emotsionaalne seisund selles faasis
Koolitaja võimalused selle faasi ettevalmistamisel ja kujundamisel

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Grupi ja koolitaja koostöö
Grupi soojendamine, tutvumisharjutused ning nende läbiviimine
Grupiliikmete ootuste ja eesmärkide väljaselgitamine sõltuvusfaasis
Koolitaja selge eneseväljendamise oskused
Konfliktifaas ja grupiliikmete vajadused selles faasis
Vastupanu mõiste, ilmnemine, liigid; vastupanu ennetamise ja mõjutamise viisid
Koolitaja erinevad käitumisviisid ja nende mõju grupiliikmete tegevusele

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulek
Ebakohase käitumise eesmärgid ja sellega toimetulek
Eraldumis- ja koostööfaasi ilmingud ning koolitaja võimalused nendes faasides

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Teadvustada koolitusgrupi psühholoogilise arengu faase ning 3 protsessi juhtimist koolitusel; õppida tundma koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise; kogeda kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerida nende mõju ja kasutatavust.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    omab ülevaadet koolitusgrupi psühholoogilise arengu faasidest;
•    teadvustab kolme protsessi  juhtimist koolitusel ning reflekteerib enda tegevust koolitajana;
•    teab koolitusel esile kerkiva vastupanu põhjusi ja selle mõjutamise viise;
•    tunneb koolitaja erinevate käitumisviiside mõju grupiliikmete tegevusele;
•    on kogenud kaasaegseid täiskasvanuõppe meetodeid ning reflekteerinud nende mõju ja kasutatavust;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 28. aprillini 175€ + km, alates 29. aprillist 205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 10. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

____________________________________

VI moodul: Tagasiside ja refleksioon
27.05.2022

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire on andragoog, täiskasvanute koolitaja. Ta on Eesti Andragoogide Liidu asutaja ning juhatuse liige. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast, hetkel tegutseb vabakutselise koolitajana ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi ning Sisekaitseakadeemia külalisõppejõud. Tema koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused, grupiprotsessid, meeskonnatöö, eneseareng ja refleksioonioskused.Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.45  Koolituse tulemuslikkuse hindamine
Kuidas hinnata koolitusprogrammi tulemuslikkust?
Milliseid mudeleid koolituse tulemuslikkuse hindamiseks kasutada?
Mille kohta ja kuidas koguda tagasisidet?

11.45-12.00  Kohvipaus

12.00-13.45  Tagasiside ja selle andmise võimalused
Kuidas anda arengut toetavat tagasisidet?
Milliseid tagasiside-/hindamismeetodeid kasutada?
Kuidas toetada õppija refleksioonioskust?

13.45-14.30  Lõuna

14.30-16.15  Refleksiooni ja enesejuhtimise tähtsus koolitaja professionaalses arengus
Millised on ennastjuhtiva õppija omadused?
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada enda professionaalseks arenguks?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?
Milliseid refleksioonimudeleid kasutada?

16.15-16.30 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teadvustab refleksiooni ja  enesejuhtimise tähtsust sisekoolitaja professionaalses arengus;
•    analüüsib ja hindab koolitusprogrammi tulemuslikkust;
•    tunneb erinevaid tagasisiside andmise võimalusi ning annab õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet
kogu õppeprotsessi jooksul.
•    analüüsib ennast koolitajana ning toetab kolleegi eneseanalüüsi;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 5. maini 175€ + km, alates 6. maist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 24. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

    Scroll to Top