Sisekoolitaja arenguprogramm: Lihvitud teemant 2023

17.03.-2.06.2023

Sisekoolitaja koolitusprogramm on koostatud spetsiaalselt organisatsioonide sisekoolitajatele – spetsialistidele ja juhtidele, kes oma töö iseloomust tulenevalt peavad oma teadmisi ja kogemusi edasi andma ka kolleegidele. Osalejatel on võimalik osaleda kas terves programmis või valida üksikud moodulid, milles soovitakse enda teadmisi ja oskusi lihvida.
Koolitusprogrammis jagavad teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi viis koolitajat – praktikud organisatsioonidest, õppejõud ülikoolidest, professionaalsed koolitajad koolitusfirmadest.

Teemade osas läbitakse peamised koolitaja kompetentsi ja koolitusprotsessi toetavad valdkonnad.

Koolitusprogrammi kestvus on 17.03. – 2.06.2023  ja kogu programmi läbimisel anname osalejatele ka vastava tunnistuse. Programmi maht on 42 akadeemilist tundi.

Koolituse tulemusel on osalejad lihvitud teemandina valmis oma organisatsioonis mõjusaid ja tulemuslikke sisekoolitusi läbi viima.

Koolitusprogrammi ajakava:

17. märts 2023 – I moodul:  Täiskasvanud õppija ja koolituse ettevalmistus
31. märts 2023 – II moodul:  Sisekoolitaja tehnilised kompetentsid
14. aprill 2023 – III moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel 
21. aprill 2023 – IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
12. mai 2023 – V moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid
02. juuni 2023 – VI moodul: Tagasiside ja refleksioon

Osalemistingimused:

Tervikprogrammi maksumus 995 € + km.
Ühe mooduli maksumus eelregistreerimisel 185€ + km, peale eelregistreerimise lõppu 225€ + km. Eelregistreerimise tähtaja leiab vastava mooduli kirjeldusest. ESAL´i  liikmetele hind 25% soodsam
ESAL´i Facebookiga liitunutele ja uutele liitujatele -5% hinnasoodustus

Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .

Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume teavitada sellest kirjalikult vähemalt 3 täistööpäeva enne koolituse toimumist, hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

I moodul: Täiskasvanud õppija ja koolituse ettevalmistus
17.03.2023

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire Povilaitis on andragoog,  Eesti Andragoogide liidu asutaja ja eestvedaja. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast ning tal on täiskasvanute koolitaja tähtajatu kutse, tase 7. Hetkel tegutseb koolitajana nii avalikus kui erasektoris ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud. Tema koolitusvaldkonnad on seotud õppimise individuaalsete erinevustega, õppimise ja õpetamise oskustega, õppemetoodikatega ja õppekavade arendamisega, grupiprotsessidega, hindamise ja refleksiooniga.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Täiskasvanud õppija eripära
Kuidas täiskasvanu õpib?
Kas ja kuidas mõjutab õppimist vanus?
Millised on tähendusliku ja tulemusliku õppimise eeldused?

11.30-11.45 Kohvipaus

11.45-13.15 Kaasava ja motiveeriva õppekeskkonna loomine
Mis mõjutab täiskasvanu õppimist ja õpimotivatsiooni?
Millised on õppimist toetava keskkonna (sh veebikeskkonnas) loomise põhimõtted ja võimalused?

13.15-14.00 Lõuna

14.00-16.15  Koolitusprogrammi loomise etapid
Kuidas selgitada õpivajadust ja seada eesmärke?
Kuidas ehitada üles tulemuslik koolitusprogramm?
Millest lähtuda õppemeetodite ja -materjalide valikul?

Koolituspäeva maht:  7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Teadvustada täiskasvanud õppija ja õppimise eripärasid ning omandada teadmised koolituse tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
• mõistab täiskasvanud õppija eripära ja arvestab sellega tema õppimise toetamisel;
• teab koolitusprotsessi etappe ja koolitusprogrammi koostamise põhimõtteid;
• tunneb õppimist toetava õpikeskkonna kujundamise võimalusi kontakt- ja e-õppes;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 2. märtsini 185€ + km, alates 3. märtsist  225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/ kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 14. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
________________________________________
II moodul: Esitlustarkvarad ja veebikeskkonnad – sisekoolitaja tehniline kompetents
31.03.2023

Koolitaja: Tarmo Rosenfeldt

 Tarmo on BCS Koolituse täiskasvanute arvutikoolituste koolitaja – ekspert juba alates 1996ndast aastast. Tarmo koolitusvaldkonnad on laialdased. Tabelarvutus MS Excel kuni profitasemeni, dokumendihaldus SharePoint, Microsoft 365 keskkond, tekstitöötlus MS Word, OpenOffice alg-, kesk- ja profitasemel, töökorraldus MS Outlook, ettekande koostamine MS PowerPoint, projektijuhtimine MS Project.
Tunnistused ja sertifikaadid: Microsoft Certified Application Specialist; ECDL-i tunnistus eksamineerija õigustega; Andragoog tase 6 kutse; TLÜ magistrikraad.


Koolitaja:
Merje Vaide

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 PowerPointi koostamise põhitõed ja valikuvõimalused koolituse läbiviimiseks
PowerPoint esitluse koostamise põhitõed, soovitused
Uute võimaluste kasutamine (Zoom, Morph)
Video lisamine, lõikamine, seadistamine
Ekraanisalvestuse loomine – Screen Recording

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Teamsi keskkonna ja võimaluste tutvustamine koolituse läbiviimiseks
Erinevate kanalite kasutamine
Sandard vs Privat
Lisamoodulite kasutamine
Klassikaline koolitus (koosolek) vs Live Event
Breakout Rooms
Loomine
Osalejate ümbergrupeerimine
Erinevate õiguste jagamine osalejateleErinevate kanalite kasutamine

13.15-14.00  Lõuna

14.00-16.15 Vabavaralised lahendused Mentimeter, Padlet, Slido,  ja Miro

Mentimeter
Küsitluse (presentation) koostamine, haldamine
Küsimuste (slides) tüübid
Küsitluse läbi viimine
Padlet
Tahvli (padlet) loomine ja muutmine
Postitused, erinevad võimalused
Tahvli jagamine, tulemuste eksportimine
Slido
Esitluse (slido) koostamine, mallide kasutamine (icebreakesr, team meetings, trainings, quizzes, just for fun)
Küsitluste | hääletuse (poll) koostamine
Integreerimine esitlusvahenditega (PowerPoint, Google Slides)
Miro
Tahvlite (board) tüübid: Ice Breaker, Mind Map, PEST Analysis jne
Mõistekaardi kasutamise näide

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Omandada teadmised PowerPointi koostamise põhitõdedest, Teamsi võimalustest ja vabavaralistest lahendustest koolituse tulemuslikuks läbiviimiseks.

Õpimeetodid: lühiloengud koos praktiliste harjutustega ja lisaks iseseisvad ülesanded läbitud teemade kinnistamiseks

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

 • teab PowerPointi koostamise põhitõdesi
 • teab Teamsi võimalusi ja oskab kasutada neid koolituste läbiviimisel
 • teab ja oskab kasutada vabavaralisi lahendusi koolituste läbiviimisel

Sihtrühm: Sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 16. märtsini 185€ + km, alates 17. märtsist  225€ + km
Toimumiskoht: Veebis Teams/zoom (soovitavalt kaks ekraani)
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, koolitusmaterjale, tunnistust/tõendit
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest  teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 28. märtsiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

III moodul: Meetodid täiskasvanute koolitamisel ja nende kasutus
14.04.2023

Koolitaja: Riina Kütt

Riina on täiskasvanuid koolitanud aastast 1999. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute koolitaja kutse, tase 8. Riina on täiskasvanute täienduskoolitusettevõte Koolituskeskus Tungal omanik ja juhtivkoolitaja. Lisaks teeb ta koostööd mitmete teiste haridusasutuste, koolituskeskuste ja erialaste ühendustega ning veab eest Võru- ja Põlvamaa täiskasvanute koolitajate võrgustikku. Riina koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused, õppemeetodid, õppimist toetava õpikeskkonna loomine, grupiprotsessid, enesejuhtimine.


Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Õpikeskkonna kujundamise ja õppetöö struktureerimise võimalused
Mis tegurid mõjutavad õppimist ja kuidas koolitaja saab neid tegureid mõjutada?
Milliseid meetodeid kasutada eesmärgist lähtuva ja õppimist toetava õppe erinevates etappides?

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Meetodid erialaselt asjakohase mõtlemise arendamiseks
Mis meetodite abil saab aidata algajal kujuneda eksperdiks?

13.15-14.00  Lõuna

14.00-16.15 Meetodid erinevatele õpivajadustele reageerimiseks
Kuidas teha „puust ja punaseks“ ning sealjuures mitte kaotada kontakti õppijatega?
Kuidas lahendada tööalaseid probleeme nii, et see on lõbus nagu lust ja lillepidu, kuid siiski õpetlik?

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Osalejad täiendavad oma teadmisi erinevatest õppemeetoditest ja õppemetoodilistest võtetest ning mõtestavad nende sihipärase rakendamise võimalusi sõltuvalt koolituse kontekstist ja eesmärgist.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

 • saab aru õpikeskkonna psüühilise tegurite olemusest ja mõjust eesmärgipärasele õppimisele;
 • mõistab õppimise toetamise võimalusi läbi erinevate õppemeetodite kasutamise;
 • analüüsib õppemeetodite kasutamist õppetöö erinevates etappides;
 • reflekteerib enda õppimist ja tegevust koolitajana.

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 30. märtsini 185€ + km, alates 31. märtsist  205€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 11. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.
________________________________________
IV moodul: Esinemis- ja esitlusoskus
21.04.2023

Koolitaja: Jaanus Kangur

Jaanus on omandanud rahvusvahelise diplomi taastava õiguse alal (Queens College, Kanada 2006). Lisaks on õppinud suhtlemistreeneriks ning nõustajaks. On juhtinud nii avaliku-, era-, kui kolmanda sektori organisatsioone. Kirjutab magistritööd lepitusest. Koostanud 3 raamatut ning teinud kaastööd kahele raamatule. Viimased  üheksa aastat on tegutsenud koolitajana ning pidanud loenguid Tallinna Ülikoolis ja Sisekaitseakadeemias

 

Koolituse ajakava ja teemad:

  9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Esitluse ettevalmistamine
Millest alustada esinemise planeerimist ja milline on kasulik esinemise ülesehitus?
Esinemise/koolituse eesmärgistamise treening: Kuidas esitada oma teema loogiliselt ja veenvalt? Teemaesitluse analüüs
Teema jagamine loogilisteks ja „söödavateks“ paladeks
Positsioonide arvestamine
Veenmise aluseks olevad võtmeprintsiibid

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Enda häälestus ja ettevalmistus
Kuidas ennast esinemiseks emotsionaalselt ja psühholoogiliselt ette valmistada?
Enda edukaks esinemiseks häälestumine
Kuidas juhtida iseenda seisundeid ja vabaneda esinemisärevusest?
Optimaalne ja liigne ärevus
Kuidas kehakeele kaudu suurendada usutavust ja mõjujõudu?
Kehakeele mõju
12 tüüpilisemat esinemislaadi viga
Tehnilised võtted kehakeele juhtimiseks ning kontrollimiseks
Kuidas kaasata osalejate alateadvus?
Metafoorid ja lood, alateadvuse juhtimine M. Eriksoni hüpnootilise keelemudeli abil

13.15-14.00    Lõuna

14.00-16.15 Ettevalmistus kohapeal toimuvaks
Kuidas vastata küsimustele?
Küsimustele vastamise rusikareeglid
Toimetulek vastuväidetega
Kiuslikud ja pahatahtlikud küsimused ning vastuseis
Kuidas lõpetada oma esinemine meeldejäävalt ja mõjusalt?
Kokkuvõte ja lõpetus, lubamatu lõpetus ja mõjusa lõpetuse võtted ja nipid

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Omandada teadmised esitluse ettevalmistamisest, enese häälestamisest ja koolitusel kohapeal toimuvaga toimetulekuks.

Õppemeetodid: interkatiivne loeng, arutelu, praktilised harjutused

Õpiväljundid: Koolituspäeva tulemusena osaleja:
•    oskab teadlikult end esinemiseks ette valmistada;
•    oskab esinejana enda käitumist teadvustada ja analüüsida;
•    oskab toime tulla esinemisärevusega;
•    oskab omi mõtteid selgelt ja arusaadavalt edastada.

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Toimumiskoht: Tallinn 
Koolituspäeva maksumus:  kuni 6. aprillini 185€ + km, alates 7. aprillist  225€ + km
Maksumus sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale ja tunnistust
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 18. aprilliks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

________________________________________

V moodul: Grupi psühholoogilise arengu faasid ja võimalused nende suunamisel
12.05.2023

Koolitaja: Riina Kütt

Riina on täiskasvanuid koolitanud aastast 1999. Tal on andragoogika magistri kraad ja täiskasvanute koolitaja kutse, tase 8. Riina on täiskasvanute täienduskoolitusettevõte Koolituskeskus Tungal omanik ja juhtivkoolitaja. Lisaks teeb ta koostööd mitmete teiste haridusasutuste, koolituskeskuste ja erialaste ühendustega ning veab eest Võru- ja Põlvamaa täiskasvanute koolitajate võrgustikku. Riina koolitusvaldkondadeks on täiskasvanute õppimise ja õpetamise oskused, õppemeetodid, õppimist toetava õpikeskkonna loomine, grupiprotsessid, enesejuhtimine.

Koolituse ajakava ja teemad:

9.30-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30 Grupi psühholoogilise arengu faasid üldiselt ja sisekoolitustel

Mis on õpikeskkonna sotsiaalsed tegurid ja kuidas neid parimal viisil ära kasutada?
Kui Arno isaga koolimajja jõudis, olid tunnid juba alanud. Ehk – mida teha, kui koolitaja on viimane, kes grupiga liitub?

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15 Koostööfaasi jõudmise protsess ja selle mõjutamise võimalused
Mis aitab juhtida laeva tormisel merel? Ehk – millised on grupi psühholoogilisest arengust tulenevad väljakutsed koolitajale?
Ümmargune briljant – see on parimates proportsioonides ja maksimaalse säraga lihvitud teemant.
Mis on koolitusgrupi parimad (suhte)proportsioonid ja kuidas nendeni jõuda?

13.15-14.00  Lõuna

14.00-16.15 Vastupanu õppimisele ja sellega toimetulek
Igas grupis on üks õppija, kes sulle põrgut teeb. Mida järeldab sellest koolitaja?
Peeglike-peeglike seina peal, ütle, milline näeb välja su tagumine pool? Ehk – avatus kui eesmärgipärase õppeprotsessi üks võti.

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk: Osalejad täiendavad oma teadmisi koolitusgrupi psühholoogilise arengu faasidest ning koolitaja võimalustest aidata kaasa koostöise ja õppimisele orienteeritud koolitusgrupi kujunemisele.  

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:

 • mõistab koolitusgrupi psühholoogilise arengu faaside põhjusi ja mõju õppimisele;
 • mõistab koolitaja võimalusi tervikliku koolitusprotsessi juhtimisel;
 • saab aru vastupanust õppimisele ja teab selle konstruktiivse mõjutamise viise;
 • reflekteerib enda õppimist ja tegevust koolitajana.

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 27. aprillini 185€ + km, alates 28. aprillist 225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 9. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

____________________________________

VI moodul: Tagasiside ja refleksioon
02.06.2023

Koolitaja: Kaire Povilaitis

Kaire Povilaitis on andragoog,  Eesti Andragoogide liidu asutaja ja eestvedaja. Koolitusettevõtjana on ta koolitusvaldkonnas tegutsenud juba alates 2008. aastast ning tal on täiskasvanute koolitaja tähtajatu kutse, tase 7. Hetkel tegutseb koolitajana nii avalikus kui erasektoris ning on Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudi õppejõud. Tema koolitusvaldkonnad on seotud õppimise individuaalsete erinevustega, õppimise ja õpetamise oskustega, õppemetoodikatega ja õppekavade arendamisega, grupiprotsessidega, hindamise ja refleksiooniga.

 

Koolituse ajakava ja teemad:

9.45-10.00  Kogunemine ja hommikukohv

10.00-11.30  Tagasiside andmine ja vastuvõtmine
Kuidas anda arengut toetavat tagasisidet?
Milliseid tagasiside-/hindamismeetodeid kasutada, nii et kõik “jääks ellu” ja sooviks jätkata?
Kuidas tagasisidet vastu võtta ja mida sellega peale hakata? 

11.30-11.45  Kohvipaus

11.45-13.15  Koolituse tulemuslikkuse hindamine
Kuidas mul läks ja kas koolitus oli tulemuslik?
Mida me hindame? Ehk – saan seda, mida küsin.
Kuidas küsida õigeid küsimusi?

13.15-14.30  Lõuna

14.30-16.15 Koolitaja professionaalne areng ja refleksioon
Millised on ootused koolitaja rollile?
Milliseid võimalusi saab koolitaja kasutada enda professionaalseks arenguks?
Kuidas reflekteerida oma põhimõtteid ja tegevust koolitajana?

16.15-16.30 Koolituse kokkuvõte ja lõpetamine

Koolituspäeva maht: 7 akadeemilist tundi auditoorset tööd

Eesmärk:  Arendada oskust analüüsida koolituse tulemuslikkust ja tagasisidet ning omandada teadmisi enesejuhtimise kohta sisekoolitajana.

Õpimeetodid: lühiloeng, arutelud, paaris- ja rühmatööd

Õpiväljundid: Koolituse tulemusena osaleja:
•    teadvustab refleksiooni ja  enesejuhtimise tähtsust sisekoolitaja professionaalses arengus;
•    analüüsib ja hindab koolitusprogrammi tulemuslikkust;
•    tunneb erinevaid tagasisiside andmise võimalusi ning annab õppimist ja professionaalset arengut toetavat tagasisidet
kogu õppeprotsessi jooksul.
•    analüüsib ennast koolitajana ning toetab kolleegi eneseanalüüsi;

Sihtrühm: sisekoolitajad (organisatsioonide juhid ja spetsialistid)

Koolituspäeva maksumus:  kuni 16. maini 185€ + km, alates 17. maist  225€ + km
Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn (Narva mnt 7c, Tallinn)/kontaktkoolituste piirangute korral toimub koolitus Zoom keskkonnas virtuaalselt
Koolituspäev sisaldab: koolituspäeva, 2 kohvipausi, lõunasööki, koolitusmaterjale
Tasumine: Registreerumise järgselt saadame Teile sellekohase kinnituse ja koolituse arve, mille palume tasuda Eesti Sisekoolituse Arendamise Liidu arvelduskontole Swedbank IBAN EE102200221051225668 .
Loobumine: Koolitusest loobumise korral palume sellest teada anda kirjalikult vähemalt 2 täistööpäeva enne koolituse toimumist, st hiljemalt 30. maiks. Hilisemal loobumisel kuulub tasumisele 100% koolituse maksumusest.

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha muudatusi koolituse programmis ja ajakavas!

Registreeru

  Scroll to Top