Privaatsustingimused

SISEKOOLITUS.EU VEEBILEHE
KASUTUS- JA PRIVAATSUSTINGIMUSED

Käesolevad kasutus- ja privaatsustingimused (edaspidi: Tingimused) reguleerivad MTÜ Eesti Sisekoolituse Arendamise Liit (edaspidi: ESAL) ja veebilehel www.sisekoolitus.eu (edaspidi: Veebileht) tellimuse esitanud kliendi (edaspidi Klient) vahel teenuse osutamise lepingu sõlmimist ning ESAL poolt füüsiliste isikute andmete töötlemist järgnevalt:

1.    LEPINGU SÕLMIMISE TINGIMUSED

1.1.    Veebileht

Veebileht võimaldab Kliendil vastavalt Tingimustes sätestatud korrale sõlmida ESAL’iga lepingu ESAL poolt korraldatava koolituse, seminari või muu arendusliku iseloomuga sündmusel (edaspidi: Koolitus) osalemiseks (edaspidi: Leping).

Veebileht on avaldatud eestikeelsena ning võimaldab Lepingu sõlmimist eesti keeles.

1.2.    Tellimuse esitamine

Lepingu sõlmimiseks tuleb Kliendil esitada tellimus. Tellimuse esitamiseks:

•    valib Klient sobiva Koolituse;
•    vajutab Koolituse lehel olevat nuppu „registreeri“;
•    täidab registreerimislehel kohustuslikud andmeväljad;
•    kinnitab linnukese märkimisega lahtrisse nõustumist Tingimustega;
•    vajutab „kinnita registreerimine“.

Tellimuse esitamisega loetakse Leping poolte vahel sõlmituks, mis annab Kliendile või Kliendi poolt Tellimuses märgitud isikule õiguse osaleda registreeritud Koolitusel ning Kliendil tekib kohustus tasuda Koolituse maksumus.

1.3.    Koolituse eest tasumine

Koolitusele registreerumise järgselt saadab ESAL Kliendi poolt registreerimislehele märgitud e-posti aadressile kinnituse ja arve Koolituse maksumuse kohta. Koolituse maksumus ühe osaleja kohta on esitatud vastavat Koolitust tutvustaval veebilehel.

Klient tasub Koolituse maksumuse arvel märgitud tähtajaks ESAL arvelduskontole: Swedbank IBAN EE102200221051225668.

1.4.    Koolitusest loobumine

Klient võib Lepingust taganeda ja Koolitusest loobuda, kui ta teatab sellest ESAL’ile kirjalikult või e-posti teel info@sisekoolitus.eu vähemalt kaks täistööpäeva enne koolituse toimumist (s.t. Koolituse toimumise ning loobumisest teavitamise vahele peab jääma vähemalt 2 täistööpäeva). Hilisemal Koolitusest loobumisel või Koolitusel mitteosalemisel kuulub Koolituse maksumus täies ulatuses tasumisele ning Kliendi poolt juba tasutud Koolituse maksumust ei tagastata.

Lepingule ei kohaldu võlaõigusseadusest tulenev 14-päevane taganemisõigus (VÕS § 53 lg 4 p 72).

2.    PRIVAATSUSTINGIMUSED

2.1.    Isikuandmed ja vastutav töötleja

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning Koolituste läbiviimiseks peab ESAL töötlema Koolitusel osalevate füüsiliste isikute (edaspidi: Osalejate) isikuandmeid. ESAL poolt kogutavad ja töödeldavad Isikuandmed võivad hõlmata Osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, ametit, tööandja nime, telefoninumbrit, e-posti aadressi, arvelduskonto numbrit, aga ka teisi Osalejat puudutavaid andmeid (edaspidi: Isikuandmed).

Isikuandmete töötlemisel on ESAL nende vastutav töötleja andmekaitsealaste õigusaktide tähenduses.

2.2.    Isikuandmete töötlemise põhimõtted

ESAL töötleb Isikuandmeid kooskõlas Euroopas tunnustatud andmekaitse põhimõtetega - eelkõige seaduslikkuse, läbipaistvuse, eesmärgipärasuse ja minimaalsuse printsiipidega - ja kohalduvas õiguses kehtestatud nõuetega ning lähtub Isikuandmete töötlemisel alati Osaleja huvidest, õigustest ja vabadustest.

Osalejal on alati õigus pöörduda ESAL’i poole Veebilehel avaldatud ametlikel kontaktandmetel, kui tal on kahtlusi või ettepanekuid selles osas, kuidas ESAL tema Isikuandmeid töötleb või nende kaitsmisega tegeleb.

2.3.    Isikuandmete töötlemise alus ja ulatus

ESAL töötleb Osaleja isikuandmeid peamiselt Osalejaga või Osaleja osalusel sõlmitud Lepingu täitmiseks ning Osalejale erinevate koolitus- ja arendusteenuse osutamiseks. ESAL töötleb Osaleja Isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on vajalik eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.

Teatud juhtudel võib Osaleja isikuandmete töötlemine osutuda vajalikuks ka ESAL’i õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (näiteks seoses raamatupidamisega, koolituse tõendi või tunnistuse väljastamise kohustusega jne).

ESAL soovib töödelda Osaleja Isikuandmeid ka Osalejale turundusmaterjalide ja pakkumiste esitamise otstarbel, et teavitada Koolitustest ja teistest koolitusalastest sündmustest, mis võivad Osalejale huvi pakkuda. Nõusolek infopakkumiste saamiseks on vaba ning ESAL’i poolt osutatavatest teenustest ja Lepingu täitmisest sõltumatu. Osaleja võib infopakkumiste saamisest alati loobuda, saates ESAL’i Veebilehel avaldatud kontaktandmetel selle kohta teate või järgides e-kirja lõpus olevaid juhiseid.

2.4.    Isikuandmete edastamine ja andmetöötlejad

ESAL töötleb Isikuandmeid üldjuhul vaid Euroopa Majanduspiirkonnas ega edasta neid kolmandatesse riikidesse või rahvusvahelistele organisatsioonidele. Juhul, kui ESAL seda siiski teeb, siis tagab ta, et Isikuandmed edastatakse üksnes sellisele kolmandale riigile või rahvusvahelisele organisatsioonile, mis järgib Euroopa Majanduspiirkonnas kehtivate isikuandmete kaitse reeglitega samaväärseid nõudeid.

ESAL hoiab Isikuandmeid konfidentsiaalsena ega edasta neid kolmandatele isikutele, v.a. kui see on vajalik Osalejale teenuste osutamiseks, kui Osaleja annab ESAL’ile selleks selgesõnalise nõusoleku või kui selleks on mõni muu õiguslik alus (näiteks tulenevalt seadusest).

Isikuandmete töötlemiseks on teatud juhtudel vajalik kasutada kolmandaid isikuid - andmetöötlejaid. Andmetöötlejad töötlevad Isikuandmeid ESAL nimel üksnes juhul, kui see on töötlemise eesmärgil vajalik, ning tingimusel, et nad tagavad õigusaktidega nõutud Isikuandmete kaitse taseme. ESAL kasutab Isikuandmete töötlemisel eelkõige järgmiseid andmetöötlejaid (kategooriate kaupa):

•    IT-teenuste pakkujad, kes tagavad Osaleja Isikuandmete turvalise ja süsteemse hoidmise ja töötlemise ning ESAL veebikeskkonna toimimise ja arendamise;
•    reklaami- ja turunduspartnerid
•    raamatupidamisteenuste pakkujad ja Maksu- ning Tolliamet;
•    Haridus- ja Teadusministeerium seoses TÄKS-st tuleneva järelevalve teostamisega.

2.5.    Isikuandmete säilitamine

ESAL säilitab kogutud Isikuandmeid nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt infosüsteemis. ESAL säilitab Isikuandmeid seni, kuni lepingulisest suhtest tulenevalt võib veel nõudeid tekkida või kuni seda nõuavad õigusaktide sätted (näiteks andmed väljastatud tunnistuste ja tõendite kohta). Isikuandmed, mida ei ole enam Osaleja poolt või Osaleja jaoks tellitud teenuste osutamiseks vaja, kustutatakse mõistliku aja möödudes.

Juhul, kui Osaleja on andnud ESAL’ile oma nõusoleku profiilianalüüsi tegemiseks ning turundusmaterjalide ja pakkumiste saamiseks, säilitab ESAL Osaleja Isikuandmeid  tähtajatult kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

2.6.    Osaleja õigused

Osalejal on igal ajal õigus pöörduda ESAL’i poole, et teostada enda seadusest tulenevaid õiguseid:

•    õigus taotleda infot selle kohta, milliseid Osaleja kohta käivaid Isikuandmeid ESAL töötleb;
•    õigus nõuda Isikuandmete parandamist või kustutamist;
•    õigusaktides sätestatud aluste esinemisel õigus nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist või esitada vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele;
•    õigus nõuda Isikuandmete ülekandmist;
•    õigus nõuda, et tema kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel.

2.7.    Veebilehe küpsised

ESAL võib kasutada oma Veebilehe liikluse optimeerimiseks ning Veebilehe külastaja kasutuse analüüsimiseks erinevaid küpsiseid. Selle teabe abil saab ESAL pakkuda Veebilehe külastajale paremat kasutajakogemust ning kujundada ja arendada Veebilehte nii, et ESAL’i teenus oleks võimalikult kvaliteetne.

Küpsis on väike andmefail, mida hoitakse Veebilehe külastaja arvutis. Seda kasutatakse selleks, et salvestada kasutaja Veebilehe eelistusi (näiteks, mida kasutaja on kirjutanud registreerimisankeedile) ja anda ESAL’ile teavet Veebilehe kasutamise kohta. Andmefaili saab lugeda ainult Veebileht, mis küpsise salvestas. Keegi teine sellele teabele juurde ei pääse. Andmefail ei ole kahjulik, ei sisalda viirust ega programmikoodi ning seda ei saa seostada Veebilehe külastaja või tema IP-aadressiga.

Kui Veebilehe külastaja ei ole oma veebilehitsejat seadistanud viisil, et see keeldub kõigist või teatud liiki küpsistest, siis antakse küpsised välja kohe, kui ta Veebilehte külastab. Igaühel on alati võimalus küpsiseid kontrollida oma veebilehitseja seadistuste kaudu. Kui isik eelistab küpsiseid mitte saada, peaks ta seadistama oma veebilehitseja nii, et see keeldub kõigist küpsistest või saadab küpsise väljaandmisel hoiatuse.

3.    LÕPPSÄTTED

3.1.    Kohalduv õigus ja poolte vastutus

Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

ESAL ja Klient vastutavad teineteise ees Lepingu ning Tingimuste rikkumisega teisele poolele tekitatud kahjude eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

3.2.    Vaidluste lahendamine

Pooled katsuvad lahendada kõik erimeelsused esmajoones läbirääkimiste teel. Kui vaidlust ei suudetud lahendada läbirääkimiste teel, võivad Pooled pöörduda Harju Maakohtusse. Füüsilisest isikust Klient, kes ei sõlmi Lepingut oma majandus- ja kutsetegevuses, võib oma õiguste rikkumise korral pöörduda ka kaebusega Tarbijakaitseameti poole. Samuti on andmesubjektil võimalik paluda oma õiguste teostamisel abi Andmekaitseinspektsioonilt.

Scroll to Top